Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach
1193

Stanowiska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowicach Magdalena Fimowicz-Wasiak

Wicedyrektor ds. klas 0-3 Anna Matejuk

Wicedyrektor ds. klas 4-8 Agnieszka Pastuszek

 

 

KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY
 

Dyrektor kieruje Szkołą, a w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje arkusz organizacji Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli,

 4. na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, nadając im kolejne numery na dany rok szkolny, które stanowią szkolny zestaw programów nauczania,

 5. powołuje nauczycieli na stanowiska: wicedyrektora, kierownika świetlicy,

 6. opracowuje przydział czynności dla wszystkich pracowników szkoły,

 7. kieruje nauczycieli na kursy metodyczne, studia podyplomowe i inne formy kształcenia zawodowego,

 8. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

 9. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 10. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

 11. podejmuje decyzję o odroczeniu o rok spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego z uzasadnionych ważnych przyczyn, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,

 12. na wniosek rodziców zezwala na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 13. zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela - opiekuna, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku nauczania indywidualnego,

 14. wydaje decyzję o skierowaniu uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkół specjalistycznych na podstawie orzeczeń poradni,

 15. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

 16. zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego, do końca danego etapu edukacyjnego z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PP, w tym poradni specjalistycznej, psychologiczno-pedagogicznej,

 17. wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie,

 18. wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 19. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz w zajęciach organizowanych przez szkołę,

 20. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

 21. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Dyrektor współpracuje z kolegialnymi i społecznymi organami szkoły, a w szczególności:

 1. zwołuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej,

 2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 3. może uczestniczyć w obradach Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego z głosem doradczym,

 4. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 5. w przypadku niezgodności z prawem uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymuje ich wykonanie, o wstrzymaniu ich wykonania Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

 6. jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania umotywowanego wniosku Rady Pedagogicznej w sprawach odwołania wicedyrektora szkoły lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

 7. zasięga opinii Rady Rodziców przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

 8. określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach , uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,

 9. może przedstawić Radzie Rodziców do zaopiniowania szkolny zestaw programów nauczania.

 

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrektor przyznaje uczniowi szczególnie wyróżniającemu się w działalności na rzecz szkoły i środowiska nagrodę zwaną „Nagrodą Dyrektora Szkoły” po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Data publikacji: 19.09.2014 11:07
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2023 22:26
Wyświetleń: 1193
Autor: Magdalena Fimowicz-Wasiak
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Lubryczyński