Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach

Przedmiot działalności

 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Michałowice, służącą do wykonywania zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz z przepisów odrębnych, a w szczególności:

 

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

 • przeprowadza rekrutację uczniów o zasadę powszechnej dostępności,

 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 • realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania

 • stosuje ustalone przez ministra edukacji i nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

 • na życzenie rodziców dla uczniów organizuje naukę religii i etyki.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły.
 2. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.
 3. Szkoła wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o środowisku przyrodniczym i obowiązku jego ochrony, o kulturze i technice, będących podstawą do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
 4. Szkoła wyrabia umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym, kierowania własnym rozwojem, rozszerzania zainteresowań i uzdolnień oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
 5. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz do zaangażowania w sprawy kraju.
 6. Kształcenie i wychowanie ma na celu:
  • przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,
  • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
  • upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ekologicznych oraz włączanie uczniów do działań służących ochronie środowiska naturalnego,
  • wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, godła i symboli narodowych, szacunku do tradycji narodu polskiego i jego kultury,
  • przygotowanie uczniów do współuczestniczenia w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
  • rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, poszanowania prawa i szacunku dla wartości kultur i innych narodów, przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole w oparciu o zasady rzetelności, życzliwości i wrażliwości na sprawy innych,
  • przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,
  • upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,
  • rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.
 7. Zadaniem szkoły jest:
  • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i kulturowej,
  • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
  • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki,
  • edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
  • edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 8. W pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoła kieruje się dobrem ucznia w szczególności poprzez:
  • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych poszczególnych uczniów,
  • wykorzystanie odpowiednich form pracy dydaktycznej,
  • stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego i osobowego wszystkim uczniom,
  • zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 9. Szkoła stosuje oddziaływania profilaktyczne zgodne z założeniami Programu Wychowawczo - Profilaktycznego na dany rok szkolny.
 10. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, zachowując ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny przez:
  • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, na wycieczkach, zawodach sportowych i innych zajęciach poza szkołą,
  • otoczenie szczególną troską najmłodszych oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
Data publikacji: 19.09.2014 11:11
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 11:05
Wyświetleń: 226
Autor: Magdalena Fimowicz-Wasiak
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Sieradzka